Svet-Stranek.cz
zapsaný spolek
TOP BUČOVICE

Krajinný ráz:zapsaný spolek

Krajinný ráz

V případě povolované stavby pozemní komunikace jde o kolosální a mimořádně pohledově exponovanou stavbu v přímém kontaktu se širokým okolím včetně památkových objektů. Jde o zásah, jenž bude mít na první pohled dopad na okolní krajinu a na vnímání kulturní dominanty – Státního zámku Bučovice.

Pojem krajinný ráz


Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovalého přírodního a kulturního prostředí a je proto chráněn před znehodnocením. Je dán specifickými rysy a znaky, které vytvářejí její rázovitost - odlišnost a jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní dimenzi krajiny. Pojmu „krajinný ráz“ odpovídá pojem „charakter krajiny“ (Landscape Character, Landschaftscharakter), vyjádřený především morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení.

Nyní musí ŘSD na základě rozhodnutí krajského úřadu v rámci procesu EIA doložit vizualizované pohledy na Státní zámek Bučovice ovlivněné záměrem.

Zásahy do krajinného rázu mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Stanovisko odboru životního prostředí


Nemůžeme se ztotožnit s vyjádřením odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.1.2009, že „realizací dotčené akce nebude do krajiny vnesen nový rušivý prvek. V krajině již reálně existující fenomény budou pouze v rámci jednoho krajinného prostoru částečně přemístěny.“

Posudek


Již v Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí Silnice I/50 Bučovice z července 1998, zpracovaným společností INVESTprojekt, s.r.o., je uváděno, že „navrhovaná komunikace bude v každém případě v krajině cizorodým prvkem“.

Označení stavby silnice, která z hlediska mezinárodní dopravy přesahuje významem rámec ČR a v úseku Holubice-Uherské Hradiště-Trenčín-Povážská Bystrica je zařazena jako hlavní dálková silnice E50, za částečné přemístění již existujícího fenoménu považujeme za ironii. K přemístění dojde v případě toku Litavy, nikoli však silnice. Existující silnice I/50 zůstane zachována a realizací plánové stavby do krajinného rázu přibude nový prvek – rychlostní silnice, která bude navíc umístěna na náspu a bude kolem ní postavena vysoká protihluková stěna. Stavba rychlostní silnice, jakož i protihlukové stěny nepochybně novým prvkem v krajinném rázu bude.

Máme za to, že umístění a míra zastavění území neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Navrhovaná stavba nerespektuje charakter krajinného rázu a po její realizaci by došlo k nezvratnému zásahu do krajinného rázu. Jedná se o mimořádně pohledově exponovanou stavbu v přímém kontaktu se širším okolím včetně památkových objektů.

Účelem a smyslem rozhodování orgánu ochrany přírody je ochrana krajinného rázu před těmi činnostmi, které do něj zasahují tak, že snižují jeho estetickou nebo přírodní hodnotu, krom jiného i harmonické měřítko a vztahy v krajině. Právě takovouto změnou je umístění stavby, která je i výraznou výškovou dominantou, do územní zastavěného toliko nižší zástavbou, jako jsou rodinné domy, či nezastavěnou vůbec.
návštěvníků stránky
celkem59 726