Svet-Stranek.cz
zapsaný spolek
TOP BUČOVICE

Hluk:zapsaný spolek

Hluk

Podle posudků se již v současné době předpokládá, že hygienické limity hluku nebudou dodrženy.
Realizací navrhované stavby dojde k snížení hlukové zátěže a zlepšení akustické situace u části obyvatelstva města Bučovice, avšak na úkor vnesení negativních vlivů komunikace do jiné části města, byť možná bude negativním vlivům stavby vystaveno méně obyvatel. U obyvatel žijících v blízkosti navrhované stavby nepochybně dojde k výraznému zhoršení kvality ovzduší, zvýšení hlukové zátěže a zhoršení akustické situace.
Jedné části obyvatel se ulehčí na úkor jiných! Přitom je zcela opomíjeno, že svoboda a práva každého jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda a práva druhého.
Již v současné době je v Bučovicích velké množství hluku a znečištění. Zejména je zde vlakové nádraží, kde vlaky brzdí v bezprostřední blízkosti obytných domů, stavba autobusového nádraží, provoz silnice vedoucí do městské části Kloboučky. Výrazný zdroj hluku a znečištění v okolí je způsoben též továrnou společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o., která byla opakovaně předmětem měření ze strany hygienické stanice. Obyvatelé zde tedy budou žít vedle průmyslové zóny a mezi dvěma liniovými zdroji hluku.

Zvýšená hlučnost


Již v současné době se předpokládá, že hygienické limity nebudou dodrženy, ačkoli dle příslušných rozvojových dokumentů (Strategie rozvoje dopravních sítí, Státní politika životního prostředí) oficiálně státní politika preferuje šetrná dopravní řešení.

Nyní má být na základě rozhodnutí krajského úřadu vypracována v rámci procesu EIA nová podrobná hluková studie s použitím aktuálních údajů s grafickým vyznačením chráněných staveb a navržených protihlukových opatření v nové trase přeložky I/50, Bučovice. Bude dokladována účinnost navržených protihlukových opatření, která zajistí po zprovoznění předmětného záměru reálný předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to s výhledem v roce 2020.

Silnice I/50 je v současné době zařazena do tzv. černé desítky. Jedná se o komunikace, kde jsou hygienické limity značně překročeny. Je nepochopitelné, že převedením dopravy do nového koridoru je přitom předpokládáno, že hodnota hluku nebude mít negativní dopad na zdravotní stav zde žijících obyvatel. Jak je patrné z odůvodnění zrušeného územního rozhodnutí, stavební úřad není sám dostatečně přesvědčen o rozsahu budoucích emisí. Cituji: „Pouze v nejvíce zatížených úsecích s minimální vzdáleností chráněné zástavby od komunikace bude v noční době mírně překročena hodnota 55 dB. Po realizaci přeložky silnice I/50 pravděpodobně nedojde u většiny obytných objektů k překročení základních povolených limitů uvnitř chráněných místností.“

Hluková studie


Rovněž samotná hluková studie z roku 2005 uvádí: „Vzhledem k malé vzdálenosti obytné zástavby od přel. sil.I/50 byla v tomto úseku PHS prodloužena ve směru do Nádražní ulice a zároveň zvýšena tak, aby se maximálně snížilo pronikání hluku z dopravy a tím s velkou pravděpodobností zajistilo splnění požadovaných limitů.“ A dále: “ Po realizaci přeložky silnice I/50 tak pravděpodobně u většiny obytných objektů nedojde k překročení základních povolených limitů uvnitř chráněných místností (30dB).“

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví


Z vyjádření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.1.2009 vyplývá, že pro plánovanou stavbu jsou uplatněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor stavby v denní době 60 dB a v noční době 50dB. Současně je zde uvedeno, že "Rozhodující je ověření realizovaných protihlukových opatření měřením hluku, které bude orgán ochrany veřejného zdraví požadovat, a v případě překročení hygienického limitu hluku musí být navržena další protihluková opatření, zajišťující nepřekročení hygienických limitů hluku.“

V rámci územního řízení byly předloženy jen studie z roku 2005 s výhledem pouze do roku 2025, přičemž všechny předchozí studie, které sloužily jako podklady pro schválení územního plánu a řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, byly pořízeny s výhledem pouze do roku 2010. Studie vycházely z dnes neaktuálních údajů. Současné odborné odhady intenzity provozu jsou velmi výrazně vyšší než dříve používaná čísla. Stanovení intenzity dopravy pro rok 2025, vycházející z čísel odhadovaných v roce 2005, nezohledňuje případné změny v případě realizace přeložky. A tyto změny mohou znamenat dramatickou odchylku se zcela odlišnou dynamikou růstu. Zajisté se projeví i zvýšení provozu v důsledku nové stavby Penny marketu a plánové stavby obchodního centra.


Závěry dokumentace vycházejí z mylných nebo přinejmenším sporných předpokladů. [B]Jako například z předpokladu, že „S ohledem na vývoj automobilového průmyslu a jeho modernizaci ve spojení se vstupem ČR do EU lze očekávat úplnou obnovu vozového parku. Jedná se především o vybavení automobilů katalyzátory a snížením spotřeby pohonných hmot.“ Zajímavá je též úvaha hlukové studie z roku 2005: „po uvedení dálnice do provozu by měla intenzita dopravy do Bučovic klesnout o cca 29% a těžká doprava by se měla snížit dokonce o celou jednu třetinu.“ Nebo též: „Pokud se zlepší dopravní kázeň (dodržování povolených rychlostí i kvalita vozového parku) lze očekávat snížení hlukové zátěže v kritické noční době o 1 až 2 dB.“

Lze předpokládat, že po uvedení přeložky do provozu bude dosahovat doprava zhruba stejné intenzity jako dnes, pouze o pár metrů dál než stávající silnice I/50.
K hlukové studii je nutno též zdůraznit, že údaje byly získány modelováním provozu na komunikaci, nejsou k nim tedy přičteny pozaďové hodnoty, dané jinými zdroji znečištění. Ačkoli navrhovaná stavba bude bezpochyby nejvýznamnějším zdrojem znečištění, považujeme za nutné, aby byla stavba posuzována též v souvislosti s již existujícími zdroji hluku a znečištění. Jedná se zejména o stavbu vlakového nádraží, kde vlaky brzdí v bezprostřední blízkosti obytných domů, stavba autobusového nádraží, provoz silnice vedoucí do městské části Kloboučky. Výrazný zdroj hluku a znečištění v okolí je způsoben též stavbou továrny společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o., která byla opakovaně předmětem měření ze strany hygienické stanice. Obyvatelé zde tedy budou žít vedle průmyslové zóny a mezi dvěma liniovými zdroji hluku.

Máme za to, že realizací navrhované stavby dojde k snížení hlukové zátěže a zlepšení akustické situace u části obyvatelstva města Bučovice, avšak na úkor vnesení negativních vlivů komunikace do jiné části města, byť možná bude negativním vlivům stavby vystaveno méně obyvatel. U obyvatel žijících v blízkosti navrhované stavby nepochybně dojde k výraznému zhoršení kvality ovzduší, zvýšení hlukové zátěže a zhoršení akustické situace. Je přitom opomíjeno naše právo na příznivé životní prostředí ve smyslu článku 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Je zcela opomíjeno, že svoboda a práva každého jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda a práva druhého.

Přes výše uvedení Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví, po posouzení věci dospělo k závěru, že prvoinstanční správní orgán KHS JmK postupoval v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 288/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů a proto napadené závazné stanovisko dokumentem č.j.: 3292/2009-OVZ-32.0-20.1.09 ze dne 26.1.2009 potvrdil.
návštěvníků stránky
celkem59 726