Svet-Stranek.cz
zapsaný spolek
TOP BUČOVICE

Informace o přeložce:zapsaný spolek

Informace o přeložce

PŘELOŽKA VERSUS OBCHVAT


1) Nikdo nedokáže přesně říci, jak dlouho by trvala příprava té či oné varianty. Víme, že k vybudování obchvatu by bylo třeba udělat více kroků.
Nesmíme zapomínat, že ani varianta průtahu není připravena k realizaci.
Bylo zastaveno územní řízení a doposud nebylo zahájeno nové. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení rozhodl, že záměr „I/50 Bučovice, přeložka“, v k.ú. Marefy, Bučovice, Vícemilice, bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Z toho důvodu stanovil krajský úřad ŘSD povinnost zpracovat dokumentaci. Při dopracování má vzít zpracovatel v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádat

V našem demokratickém státě zákony daly účastníkům podávat v rámci správních řízení námitky, odvolat se proti vydanému rozhodnutí a dokonce právo požádat správní soud o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu. Výkupy pozemků záleží na jednání mezi kupujícím a prodávajícími, a pokud by nedošlo k dobrovolnému prodeji, přichází v úvahu vyvlastňování. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do vlastnického práva, není tento proces jednoduchý. Na toto má navázat stavební řízení a vydání stavebního povolení.
2) Město zveřejnilo hrubý odhad nákladů na změnu územního plánu. Je otázkou, nakolik je nutná např. audiovizuální dokumentace, když k přeložce postačuje pro prezentaci veřejnosti jedna špatně čitelná mapka.
Náklady by nejspíš muselo hradit město, ale musíme přihlédnout k možnostem čerpání dotací na projekty, ať už od státu nebo z EU.
Investor – ŘSD samozřejmě má zájem na tom, aby se dopravní situace v Bučovicích vyřešila, protože 31.12.2011 končí časově omezené povolení provozu zdroje hluku I/50 v Bučovicích a Vícemilicích a ŘSD je tím, kdo silnici provozuje.
3) Územní plán je možné změnit a změnit jej může jen zastupitelstvo města Bučovice. ŘSD bude projektovat a stavět podle platného územního plánu.
4) Doposud nikdo nepřistoupil k rozumnému srovnání kladů a záporů jednotlivých variant. Jistě to bude obtížné, když na jedné straně je několikrát přepracovaný projekt a na straně druhé jen mapka možné trasy.
Nebyly srovnány dopady obou variant na životní prostředí, město a jeho obyvatele, nebyly srovnány náklady nutné na výstavbu obou variant.
5) Srovnání intenzity dopravy, kterou by ze středu města odvedl průtah s intenzitou dopravy, kterou by z města odvedl obchvat, nebylo nikdy provedeno. Všichni ale víme, kolik vozidel jezdilo po Bučovicích v době dopravních omezení, kdy byla veškerá tranzitní doprava odkloněna.

Položme si pár otázek:
- Nezůstane i po vybudování přeložky všechen hluk, prach a smog z tranzitní dopravy v centru města?
- Dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení frekventovaných silic?
- Jak přeložka změní vzhled města?
- Jaký vliv bude mít přeložka na zátopové území kolem řeky Litavy?


6) Stále srovnáváme nesrovnatelné, porovnáváme počty obyvatel dotčených průtahem s počty vlastníků nemovitostí dotčených přeložkou. Pokud je nutné toto srovnávat, tak srovnejme buď počty vlastníků dotčených nemovitostí, nebo počty dotčených osob.
7) Nikdo nezpochybňuje potřebu rychlého řešení, všichni víme o neúměrné zátěži lidí žijících kolem průtahu.


Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení rozhodl, že záměr „I/50 Bučovice, přeložka“, v k.ú. Marefy, Bučovice, Vícemilice, bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.


Z toho důvodu stanovil krajský úřad ŘSD povinnost zpracovat dokumentaci. Při dopracování má vzít zpracovatel v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádat.

Konkrétně krajský úřad nařídil dopracovat dokumentaci o:
- podrobnou hlukovou studii
s použitím aktuálních údajů s výhledem do roku 2020
- zapracování požadavků České inspekce životního prostředí týkající se úprav koryta řeky Litavy a odvádění dešťových vod z komunikace tak, aby byl chráněn vodní tok před ropnými látkami a posypovými solemi.
- podrobné biologické hodnocení s použitím údajů získaných v rámci celé vegetační sezóny a písemné vyhodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy.
- podrobnou dopravní studii, která posoudí intenzitu dopravy způsobenou záměrem a ovlivnění ostatních účastníků silničního provozu touto dopravou
- vizualizované pohledy na Státní zámek Bučovice ovlivněné záměrem
- hydrogeologickou studii, která posoudí vliv záměru na podzemní a povrchové vody v okolí záměru
- časový sled prací na realizaci záměru
- posouzení, zda může realizací stavby dojít k ohrožení památných stromů ČR, část stromořadí - Jírovcová alej na Zámecké ulici v Bučovicích
- podrobnější popis dříve sledovaných variant s uvedením hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr resp. odmítnutí
- posouzení povodňového ohrožení příslušné části intravilánu města
- specifikování jímacích vrtů pro tepelné zásobování
- posouzení kapacitních předpokladů kanalizace ve srovnání se zpracovaným Generelem odvodnění města BučoviceZ ČEHO JSME VYCHÁZELI:

- Průvodní zpráva, Dopravoprojekt Brno, leden 2008
- Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, Investprojekt, 1998
- Hluková studie, ADIAS s.r.o., 2005
- Vyjádření min. zdravotnictví ze dne 26.1.2009
- Stanovisko Povodí Moravy ze dne 24.1.2008
- Výpočet průběhu hladin na Litavě, Dopravoprojekt Brno, 2007

Následující informace jsou doslovné citace jednotlivých studií a podkladů nyní již zastaveného územního řízení.

Průvodní zpráva, Dopravoprojekt Brno, leden 2008
- Přeložka silnice I/50 povede v mírném násypu nepřekračujícím výšku 4 m.
- Vzhledem k intenzivnímu pohybu chodců bude z důvodu bezpečnosti na hlavní trase přeložky sil. I/50 zřízen zvýšený ostrůvek.
- protihlukové střeny budou v km 1,920 – 2,480 (délka PH-stěny je 560 m, výška 3,00 m), 2,550 – 2,958 (délka 408 m, výška 3,0 m), 2,995 – 3,310 (celková délka 320 m, výška 3,0-3,5 m), 3,880 -4,400 (délka 520 m, výška 3,50 m), 4,410 – 4,730 (délka 320 m, výška 3,50 m), 5,095 – 5,405 (délka 312 m, výška 3,50 m).
- V místě mimoúrovňových křížení bude dosahovat silniční násyp výšky až 10,50 m.
- most na silnici II/431 přes trať ČD bude o třech polích 17,0m+23,0m+17,0m a budou na něm připevněny stožáry veřejného osvětlení chodníkového typu výšky 5,5m s výbojkovými svítidly
- most na silnici II/431 přes silnici I/50 a řeku Litavu bude o čtyřech polích 18,0m+23,0m+23,0m+18,0m
- Na veřejném projednání v kině Brigáda jsme byli informováni projektantem, že šířka základny náspu bude v některých místech až 30m.

ZDRAVÍ OBYVATEL

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, Investprojekt, 1998
- Požadovaný hygienický limit (zejména v oblasti hluku) je jistým kompromisem mezi požadavky ochrany obyvatel a možnostmi protihlukové ochrany. Na nejcitlivější populační skupiny (u nás 10 – 20% obyvatel) nepříznivě působí již hlukové hladiny v úrovni základního limitu. V oblasti znečištění ovzduší lze očekávat počáteční obtíže u zdravotně nejcitlivější skupiny obyvatel (astmatiků)
- Zůstávají území, nacházející se v těsné blízkosti komunikace, kde dojde pro obyvatelstvo k částečnému zhoršení životního prostředí, byť v převážné většině při splnění požadovaných hygienických limitů.
- Pro zamezení rizika vstupu cizorodých látek do potravního řetězce člověka je účelné přizpůsobit skladbu plodin na okolních zemědělských plochách, do 150 m od komunikace vyloučit pěstování zeleniny, zejména listové, ve vzdálenosti cca 30 – 50 m od silnice se nedoporučuje pěstovat ovocné dřeviny

BEZPEČNOST

Průvodní zpráva, Dopravoprojekt Brno, leden 2008
- V mezikřižovatkovém úseku intravilánu mezi ulicemi Sokolovskou a Nádražní s příčným pohybem chodců bude z důvodů bezpečnosti navržen střední dělící zvýšený ostrůvek šířky 2,50 m ohraničený pruhem šířky 0,50 m k vymezení jízdního pruhu. Na začátku ostrůvků se osadí pružný výstražný maják. U každé z uvedených křižovatek bude navržen jediný přechod.
Nyní jsme byli na veřejném projednání ujištěni, že na křížení přeložky s ulicí Nádražní byla do projektu nově zapracována světlelná signalizace.

RYCHLOST A MNOŽSTVÍ AUT

Hluková studie, ADIAS s.r.o., 2005
- Pouze v okolí křižovatek s ulicí Sokolovskou a Nádražní bude rychlost omezena dopravním značením na 60 hm/hod, v ostatních úsecích bude rychlost omezena pouze vyhláškou resp. zákonem o provozu na pozemních komunikacích.
- Při uvažování výhledového období roku 2025 pro hlukové výpočty budou intenzity dopravy na silnici I/50 přibližně na stejné úrovni jako dnes, ale s příznivější skladbou dopravy, neboť bude menší podíl nákladních vozidel v dopravním proudu.
- Chování i kvalita dopravního proudu odpovídají současnému stavu. Pokud se zlepší dopraní kázeň (dodržování povolených rychlostí i kvalita vozového parku) lze očekávat snížení hlukové zátěže v kritické noční době o 1 až 2 dB
- Po uvedení dálnice (dálnice DI v úseku Vyškov – silnice I/55) do provozu, by měla intenzita dopravy u Bučovic klesnout o cca 29% a těžká doprava by se měla snížit dokonce o celou 1/3.

HLUK

Vyjádření min. zdravotnictví ze dne 26.1.2009
- Bylo vydáno časově omezené povolení provozu zdroje hluku I/50 v Bučovicích a Vícemilicích do 31.12.2011
Hluková studie, ADIAS s.r.o., 2005
- Zatíženost v extravilánu dopravou je až cca 14 tis. vozidel za 24 hod.
- Pokud se prokáže, že ve stávající zástavbě není technicky možné dodržet nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru, lze zahájit potřebnou izolaci objektů tak, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku uvnitř staveb.
- Po realizaci přeložky I/50 pravděpodobně u většiny obytných objektů nedojde k překročení základních povolených limitů uvnitř chráněných místností

KRAJINNÝ RÁZ

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, Investprojekt, 1998
- Navrhovaná komunikace bude v každém případě v krajině cizorodým prvkem
- Ochranná opatření jsou zaměřena zejména na výstavbu protihlukových stěn

Skáceno bude 1419 kusů stromů. Křoviny budou odstraněny na ploše 2 095 m2.

ZÁPLAVY

Stanovisko Povodí Moravy ze dne 24.1.2008
-
Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při nesplnění těchto povinností. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor resp. vlastník stavby.
- Průtočný profil Litavy je výrazně omezen
Výpočet průběhu hladin na Litavě, Dopravoprojekt Brno, 2007
- V úsecích nad navrženými úpravami toku
dochází ke zhoršení stávajících odtokových poměrů na toku Litavy k tomu přispívá i vliv zmenšení inundačního území
Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, Investprojekt, 1998
- Umístění nové komunikace v inundačním území toku Litavy a jeho několikanásobné přemostění způsobí částečně zhoršení odtokových charakteristik území
- Je zřejmé, že násyp komunikace může ovlivnit rozsah zátopového území a tím i nepřímo ohrozit budovy v období přívalových dešťů[B]

LITAVA – ZÁSAH DO VKP

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, Investprojekt, 1998
- Ze zákona vyplývá, že za VKP je nutné považovat vodní tok a nivu řeky Litavy, tento VKP bude v průběhu výstavby přímo a zásadním způsobem ovlivněn
návštěvníků stránky
celkem59 726