Svet-Stranek.cz
zapsaný spolek
TOP BUČOVICE

PROČ JSME PROTI PŘELOŽCE:zapsaný spolek

PROČ JSME PROTI PŘELOŽCE

PLÁNOVANÁ PŘELOŽKA JE PRŮTAHEM A NIKOLI OBCHVATEM
Máme právo na příznivé životní prostředí ve smyslu článku 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Máme za to, že dokumentace k nyní již zastavenému územnímu řízení je zastaralá, dostatečně nereflektuje současnou situace v městě Bučovice. Například posouzení vlivů stavby na životní prostředí bylo provedeno v letech 1997-8.

Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení rozhodl, že záměr „I/50 Bučovice, přeložka“, v k.ú. Marefy, Bučovice, Vícemilice, bude znovu posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.


Z toho důvodu stanovil krajský úřad ŘSD povinnost zpracovat dokumentaci. Při dopracování má vzít zpracovatel v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádat.

Konkrétně krajský úřad nařídil dopracovat dokumentaci o:
- podrobnou hlukovou studii
s použitím aktuálních údajů s výhledem do roku 2020
- zapracování požadavků České inspekce životního prostředí týkající se úprav koryta řeky Litavy a odvádění dešťových vod z komunikace tak, aby byl chráněn vodní tok před ropnými látkami a posypovými solemi.
- podrobné biologické hodnocení s použitím údajů získaných v rámci celé vegetační sezóny a písemné vyhodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy.
- podrobnou dopravní studii, která posoudí intenzitu dopravy způsobenou záměrem a ovlivnění ostatních účastníků silničního provozu touto dopravou
- vizualizované pohledy na Státní zámek Bučovice ovlivněné záměrem
- hydrogeologickou studii, která posoudí vliv záměru na podzemní a povrchové vody v okolí záměru
- časový sled prací na realizaci záměru
- posouzení, zda může realizací stavby dojít k ohrožení památných stromů ČR, část stromořadí - Jírovcová alej na Zámecké ulici v Bučovicích
- podrobnější popis dříve sledovaných variant s uvedením hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr resp. odmítnutí
- posouzení povodňového ohrožení příslušné části intravilánu města
- specifikování jímacích vrtů pro tepelné zásobování
- posouzení kapacitních předpokladů kanalizace ve srovnání se zpracovaným Generelem odvodnění města Bučovice
Varianty řešení obchvatu byly posuzovány naposledy v letech 1991 – 1995 (již tehdy byl tento způsob řešení dopravy považován za řešení kompromisní – nikoli pozitivní). Hustota dopravy ovšem rok od roku stoupá a stavba přeložky je jen částečným řešením, které nepřinese zlepšení z hlediska dopravního a nepovede ani ke zlepšení kvality života v Bučovicích. Dle studie z roku 1994, která mimo jiné porovnávala varianu průtahu s variantou jižního obchvatu, varianta průtahu situaci ve městě neřeší, naopak zhoršuje, a to jak po stránce ekologické, dopravní, urbanistické (více k tomuto najdete v části Časová osa). Jedná se navíc o řešení nejdražší (rozpočet na tuto stavbu je 1,3 miliardy korun).
Má být na dvou místech odkloněno koryto řeky Litavy a má být vybudováno mimoúrovňové křížení se železniční tratí.

Naším cílem není zakonzervovat stávající špatný stav ani přenesení zátěže, kterou představuje frekventovaná silnice na jinou skupinu obyvatel. Naším cílem je přimět zastupitelstvo města k hledání varianty skutečného obchvatu, který bude řešením i do budoucnosti vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy.

Stavba přeložky bude znamenat odříznutí nové obytné zástavby na ulici Polní a starší zástavby na ulicích Sokolovská, Nádražní, Ždánská a U dráhy od zbytku města. Obyvatelé těchto částí města se do centra dostanou pouze přes přechod přes frekventovanou komunikaci. Nepočítá se se stavbou nadchodu ani podchodu, jak se mnozí obyvatelé Bučovic domnívají.
Vezmeme-liv úvahu, že se jedná o rychlostní komunikaci, na rozdíl od současné silnice I/5O, na které je nyní poněkud opožděná snaha vybudovat semafory, je toto řešení průtahu vyloženě nebezpečné.

Zhorší se situace při přecházení pro všechny dojíždějící. Při cestě na obě nádraží – vlakové i autobusové, budou muset občané zdolávat další překážku v podobě přeložky. Dojíždějící mládež, dospělí a hlavně starší lidé budou vystaveni stejnému nebezpečí přecházení jako na stávající I/50.

Plánovaný průtah je rychlostní silnicí, po které mají auta jezdit rychlostí 90km/h.

Rychlostní silnice, která bude navíc umístěna na náspu a bude kolem ní postavena vysoká protihluková stěna, bude významným narušením krajiny. Jde o zásah, jenž bude mít na první pohled dopad na okolní krajinu a do vnímání kulturní dominanty – Státního zámku Bučovice.


Z jednotlivých podkladů nyní již zastaveného územního řízení vyplývá:

- Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bylo provedeno v roce 1997,8 dle tehdy platného zákona č. 244/1992 Sb., tedy před více než 10 lety. Stanovisko EIA vycházelo z v dnešní době neaktuálních podkladů např. hlukové studie s maximálním výhledem pouze do roku 2010.

- V rámci procesu EIA byla posuzována pouze jedna varianta, která navíc již tehdy byla považována za řešení kompromisní – nikoli pozitivní.

- Již v současné době se předpokládá, že hygienické limity hluku nebudou dodrženy. Údaje byly navíc získány modelováním provozu na komunikaci a nejsou k nim tedy přičteny pozaďové hodnoty (kumulativní vlivy).

- Navrhovaná stavba má ležet v aktivní zóně záplavového území, což může ohrozit přilehlé nemovitosti.

- Ačkoli se jedná o razantní zásah do přírody, nebyl zde proveden biologický průzkum.

- Nebyla též zohledněna skutečnost, že v těsné blízkosti plánované stavby byla vyhlášena NATURA 2000 (výskyt letní kolonie netopýra velkého).

- V území dotčeném stavbou se nachází významný krajinný prvek - řeka Litava a její niva. Ačkoli má dojít na dvou místech k odklonu koryta řeky, nebylo příslušnými úřady shledáno, že by došlo k zásahu do VKP.

- Ačkoli v případě povolované stavby pozemní komunikace jde o kolosální a mimořádně pohledově exponovanou stavbu v pohledovém kontaktu se širokým okolím včetně památkových objektů, nebylo shledáno, že by realizací dotčené akce byl do krajiny vnesen nový rušivý prvek. Jde přitom o zásah, jenž bude mít na první pohled dopad na okolní krajinu a do vnímání kulturní dominanty – Státního zámku Bučovice.
návštěvníků stránky
celkem59 726