Svet-Stranek.cz
zapsaný spolek
TOP BUČOVICE

Znečištění ovzduší:zapsaný spolek

Znečištění ovzduší

Znečištěním ovzduší z automobilové dopravy a hlukem budou ve větší či menší míře vystaveni všichni lidé žijící v pásu okolo plánované stavby.

Dojde k zásadnímu omezení možnosti využívat zahrady přilehlé k nemovitostem k pěstování zeleniny a ovoce. Jeden z posudků upozorňuje na riziko vstupu cizorodých látek do potravního řetězce člověka s tím, že do 150m od komunikace nebude možné pěstovat zeleninu (zejména listovou).
Prach, výfukové plyny a hluk budou i přes plánované protihlukové stěny (těmito město utrpí po estetické stránce) zůstávat v údolí kolem řeky Litavy a tímto ohrožovat zdraví obyvatel měst.
Ovzduší představuje spolu s hlukem klíčovou složku životního prostředí. Významná liniová stavba, jakou průtah je, bude mít závažné dopady na zdraví obyvatelstva.

Dne 21.5.2008 schválily Evropský Parlament a Rada Směrnici č. 2008/50/ES platnou od 1.1.2010 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Považujeme za zcela nezbytné, aby umístění navrhované stavby bylo řádně posouzeno na základě požadavků a kritérií této směrnice. V rámci územního řízení byly předloženy jen studie z roku 2005 s výhledem pouze do roku 2025, přičemž všechny předchozí studie, které sloužily jako podklady pro schválení územního plánu a řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, byly pořízeny s výhledem pouze do roku 2010. Studie vycházely z dnes již neaktuálních údajů. Současné odborné odhady intenzity provozu jsou velmi výrazně vyšší než dříve používaná čísla. Stanovení intenzity dopravy pro rok 2025, vycházející z čísel odhadovaných v roce 2005, nezohledňuje případné změny v případě realizace přeložky. A tyto změny mohou znamenat dramatickou odchylku se zcela odlišnou dynamikou růstu. Zajisté se projeví i zvýšení provozu v důsledku nové stavby Penny marketu a plánové stavby obchodního centra.

Rovněž nebyla v územním řízení doložena rozptylová studie, jejíž vypracování požaduje ustanovení § 3, odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Posudek


Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí Silnice I/50 Bučovice z července 1998, zpracovaným společností INVESTprojekt, s.r.o., upozorňuje na riziko vstupu cizorodých látek do potravního řetězce člověka s tím, že do 150m od komunikace nebude možné pěstovat zeleninu (zejména listovou). – Tato skutečnost navíc nebyla zohledněna ani při stanovení okruhu účastníků územního řízení, ačkoli přímé dotčení navrhovanou stavbou je zde nepochybné.

Nyní musí ŘSD na základě rozhodnutí krajského úřadu v rámci procesu EIA doložit posouzení, zda může realizací stavby dojít k ohrožení památných stromů ČR, část stromořadí - Jírovcová alej na Zámecké ulici v Bučovicích.
Rovněž misí doložit podrobnou dopravní studii, která posoudí intenzitu dopravy způsobenou záměrem a ovlivnění ostatních účastníků silničního provozu touto dopravou
návštěvníků stránky
celkem59 726