Svet-Stranek.cz
zapsaný spolek
TOP BUČOVICE

Zásah do Litavy:zapsaný spolek

Zásah do Litavy

V území dotčeném stavbou se nachází významný krajinný prvek (VKP) Litava a její niva

Pojem významný krajinný prvek


Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability (§ 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění). Za VKP ze zákona se prohlašují veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Účelem tohoto zákona, jak je ostatně zřejmé z jeho § 1, je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Zákon o ochraně přírody a krajiny tedy chrání mj. krajinu, jakožto část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořenou souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky, a chrání též prostřednictvím § 12 její ráz.

Nyní musí ŘSD na základě rozhodnutí krajského úřadu v rámci procesu EIA projednat s příslušným vodoprávním úřadem a následně zapracovat do dokumentace následující poţadavky ČIŽP, OI Brno: V případě úprav koryta vodních toků a propustků budou úpravy prováděny tak, aby nedošlo při úpravě k znečištění vodních toků ropnými látkami a znečištění toku vytěženými sedimenty. Dno koryta vodních toků v místě úprav musí být upraveno tak, aby docházelo k prokysličování vodního toku (nejlépe osázenými kameny), boční stěny koryta musí být zpevněné a upravené tak, aby nedocházelo k sesuvu půdy (bočních stěn) do toku. Doporučujeme osázení břehů rostlinnou vegetací. Odvádění dešťových vod z komunikace bude prováděno pokud moţno zásakem do terénu, a to vzhledem k ochraně vodních toků před ropnými látkami a posypovými solemi a současně z důvodu zadržování vody v krajině.

Vyjádření k záměru stavby „Silnice I/50 – Bučovice přeložka“ vydané odborem životního prostředí Městského úřadu Bučovice dne 10.3.2006, čj.: 26/06-Py, neobsahuje žádné zdůvodnění, proč zásah do významného krajinného prvku řeky Litava realizací stavby rychlostní silnice neshledává škodlivým.

Posudek


Již v Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí Silnice I/50 Bučovice z července 1998, zpracovaným společností INVESTprojekt, s.r.o., je uváděno, že tento VKP bude přímo a zásadním způsobem ovlivněn.
Dodatek k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí z ledna 1998, zpracovaný společnostmi SEPARA, s.r.o., Dopravoprojekt Brno, a.s. a ADIDAS, s.r.o., dále uvádí: „Na délce 1,2 km není dodržena vzdálenost umístění stavby 15m od toku, která je nutná pro zachování správné funkce biokoridoru toku. Z tohoto důvodu dojde v případě realizace stavby k významnému ovlivnění průchodnosti biokoridoru toku a tím k omezení migrace bioty mezi jednotlivými biocentry.“
návštěvníků stránky
celkem60 968