Svet-Stranek.cz
zapsaný spolek
TOP BUČOVICE

Záplavové území:zapsaný spolek

Záplavové území

Dojde k významnému zásahu do tuku řeky Litavy, zejména pak přemístění části toku.
Silnice I. třídy je možným zdroje znečištění a jejím umístěním do blízkosti vodního toku může být ohrožena kvalita podzemních vod (znečištění studní). Dotčené územní je navíc více citlivé na znečištění vzhledem k mělké hladině podzemních vod.
Kolem Litavy je vyhlášeno záplavové území. Podle jednoho z posudků může násyp komunikace ovlivnit rozsah zátopového území a tím i nepřímo ohrozit budovy v období přívalových dešťů

Navrhovaná stavba zasahuje do zátopového území.


V době probíhajícího řízení o umístění stavby došlo k aktualizaci záplavového území (čj.: JMK 39810/2008 ze dne 16.9.2008) s tím, že „umisťování jakýchkoli staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. “ Vyhlášení záplavové území významného vodního toku Litava je přitom i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.

Nyní musí ŘSD na základě rozhodnutí krajského úřadu v rámci procesu EIA
- zpracovat hydrogeologickou studii, která posoudí vliv záměru na podzemní a povrchové vody v okolí záměru,
- posoudit povodňové ohrožení příslušné části intravilánu města stavebním záměrem při převádění návrhových povodňových průtoků v toku Litava a v místech soutoků drobných vodních toků
- posoudit kapacitní předpoklady kanalizace ve srovnání se zpracovaným Generelem odvodnění města Bučovice


Vyjádření Povodí Moravy


Domníváme se, že se nelze spokojit s vyjádřením Povodí Moravy, s.p. ze dne 24. 1. 2008: „Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těch povinností…. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.“ Možné ohrožení obydlí záplavami považujeme za jednu ze základních okolností, kterými se musí stavební úřad při povolování umístění stavby zabývat.

Posudek


Na tuto skutečnost upozornil již Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí Silnice I/50 Bučovice z července 1998, zpracovaný společností INVESTprojekt, s.r.o., kde je uvedeno: „násyp komunikace může ovlivnit rozsah zátopového území a tím i nepřímo ohrozit budovy v období přívalových dešťů.“ Rovněž dokument předložený útvarem vodohospodářského rozvoje Povodí Moravy, a.s., nazvaný Výpočet průběhu hladin na Litavě v ř.km 31,215 – 35.230, zpracovaný v roce 1997, uvádí: „Z uvedených výsledků výpočtů je zřejmé, že v úsecích nad navrženými úpravami toku dochází ke zhoršení stávajících odtokových poměrů na toku Litavy. K tomu přispívá i vliv zmenšení inundačního území.“

Odbor životního prostředí Krajského úřadu JmK ve svém vyjádření ze dne 21.1.2009 cituje ustanovení § 67 vodního zákona, přičemž bez bližšího vysvětlení zdůrazňuje výjimku pro umisťování, povolování a provádění nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury.

KrÚ zjistil, že odvoláním napadané vyjádření Povodí Moravy, s.p. zn. PM59330/2007-203/Fi ze dne 24.1.2008 je vyjádřením správce příslušného povodí z hlediska zájmů daných příslušnými plány v oblasti vod a z hlediska dalších zájmů sledovaných zákonem a že není ve smyslu ustanovení § 149 závazným stanoviskem a proto k postupu dle ustanovení § 149 odst. 4 nepřikročil.
návštěvníků stránky
celkem59 726