Svet-Stranek.cz
zapsaný spolek
TOP BUČOVICE

Dopad na životní prostředí:zapsaný spolek

Dopad na životní prostředí

Vliv stavby na životní prostředí bude velmi negativní a nevratný.
Bude zničeno klidné okolí řeky Litavy.
Dojde ke znehodnocení klidové zóny zámecké zahrady, která je součástí národní kulturní památky t.j. zámku Bučovice a jejího okolí.

Rychlostní silnice, která bude navíc umístěna na náspu a bude kolem ní postavena vysoká protihluková stěna, bude významným narušením krajiny. Jde o zásah, jenž bude mít na první pohled dopad na okolní krajinu a do vnímání kulturní dominanty – Státního zámku Bučovice.

EIA


Jedním ze základních požadavků k naplnění realizace přeložky silnice je posouzení vlivů sledované komunikace na životní prostředí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení rozhodl, že záměr „I/50 Bučovice, přeložka“, v k.ú. Marefy, Bučovice, Vícemilice, bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.


Z toho důvodu stanovil krajský úřad ŘSD povinnost zpracovat dokumentaci. Při dopracování má vzít zpracovatel v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádat.

Konkrétně krajský úřad nařídil dopracovat dokumentaci o:
- podrobnou hlukovou studii
s použitím aktuálních údajů s výhledem do roku 2020
- zapracování požadavků České inspekce životního prostředí týkající se úprav koryta řeky Litavy a odvádění dešťových vod z komunikace tak, aby byl chráněn vodní tok před ropnými látkami a posypovými solemi.
- podrobné biologické hodnocení s použitím údajů získaných v rámci celé vegetační sezóny a písemné vyhodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy.
- podrobnou dopravní studii, která posoudí intenzitu dopravy způsobenou záměrem a ovlivnění ostatních účastníků silničního provozu touto dopravou
- vizualizované pohledy na Státní zámek Bučovice ovlivněné záměrem
- hydrogeologickou studii, která posoudí vliv záměru na podzemní a povrchové vody v okolí záměru
- časový sled prací na realizaci záměru
- posouzení, zda může realizací stavby dojít k ohrožení památných stromů ČR, část stromořadí - Jírovcová alej na Zámecké ulici v Bučovicích
- podrobnější popis dříve sledovaných variant s uvedením hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr resp. odmítnutí
- posouzení povodňového ohrožení příslušné části intravilánu města
- specifikování jímacích vrtů pro tepelné zásobování
- posouzení kapacitních předpokladů kanalizace ve srovnání se zpracovaným Generelem odvodnění města Bučovice

Kompletní text rozhodnutí (závěru zjišťovacího řízení) najdete v současné době na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=3 103&TypeID=1
brzy i na úřední desce města Bučovice
a dále na stránkách informačního systému EIA:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr& id=JHM841

CO BUDE NÁSLEDOVAT:

Po dopracování dokumentace ji krajský úřad zveřejní a každý bude mít možnost se k ní ve lhůtě 30-ti dnů písemně vyjádřit.
Na základě dokumentace a všech vyjádření k ní se zpracovává posudek. Posudek bude po vypracování zveřejněn a každý bude mít možnost se k posudku ve lhůtě 30-ti dnů písemně vyjádřit.
Pokud úřad obdrží nesouhlasné vyjádření k dokumentaci nebo k posudku, je povinen zajistit veřejné projednání dokumentace i posudku.
Na tomto projednání se může k posudku a dokumentaci každý vyjádřit.
Na základě dokumentace a posudku a vyjádření k nim vydá krajský úřad stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí. Toto stanovisko může, ale nemusí být souhlasné!
Toto stanovisko je jedním z podkladů pro navazující řízení (územní řízení, stavební řízení). Platnost stanoviska je 2 roky od jeho vydání. Bez stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí nemůže správní úřad, který navazující řízení vede, vydat rozhodnutí nebo jiné opatření týkající se posuzovaného záměru.
návštěvníků stránky
celkem59 726